Algemene Voorwaarden Magissa

Versie 0.1

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 29/05/2018.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

Deze Algemene Voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) regelen jouw (de Gebruiker / de Koper) gebruik van Magissa (de Aanbieder) website die zich bevindt op de URL http://www.magissa.be (de Website).

Door de Website te openen, te bekijken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden uiteengezet in deze juridische kennisgeving. De Gebruiker heeft geen toegang tot, weergave, gebruik, download en / of anderszins kopiëren of verspreiden van inhoud verkregen op de website voor marketing en andere doeleinden zonder de toestemming van de Aanbieder.


Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of op elektronische wijze met de Aanbieder te communiceren, stemt de Gebruiker ermee in en erkent hij dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen of andere communicatie aan enige wettelijke vereiste voldoen, inclusief maar niet beperkt tot de eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren.

 

E-commerce en privacy

De Website biedt alleen inhoud, diensten, programma's en producten voor educatieve, informatieve en zelfhulpdoeleinden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch, juridisch of financieel advies.

Het gebruik van enige inhoud, programma, dienst of product verkregen van deze Website is voor risico van Gebruikers / Kopers. De Koper / Gebruiker vrijwaart en stelt de Aanbieder schadeloos van enig verlies, letsel of schade die voortvloeit uit welke oorzaak dan ook als gevolg van het gebruik van de producten die op de Website worden verkocht.

De privégegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de bestellingen geplaatst via de e-commerce faciliteit, onder meer de persoonlijke gegevens van de gebruiker, het e-mailadres, het afleveradres en telefoonnummers, worden door de Aanbieder strikt vertrouwelijk gehouden en niet verkocht of bekend gemaakt bij derden. Alleen de benodigde informatie, dat wil zeggen het bezorgadres en telefoonnummer voor contact, wordt bekendgemaakt aan derden die producten leveren.

Wanneer de Aanbieder een contact-e-mailadres en / of telefoonnummer verstrekt, stemt de Gebruiker ermee in promotiemateriaal van de Aanbieder te ontvangen.

De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor de e-nieuwsbrieven of updates van de Aanbieder via de link waarmee je je kan afmelden onderaan alle e-mailberichten. De Aanbieder beheert e-maillijsten via een lijstbeheersysteem. Als de Gebruiker zich afmeldt bij een lijst die door de Aanbieder wordt beheerd, hoeft de Gebruiker niet noodzakelijkerwijs uit alle e-maillijsten van de publicatie te worden verwijderd. Als de Gebruiker vragen heeft of problemen ondervindt met het uitschrijven van een abonnement, kan de gebruiker contact opnemen met de Aanbieder.

Hoewel elke redelijke voorzorgsmaatregel wordt genomen, kan de Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor beveiligingsinbreuken die optreden op het elektronische apparaat van de Gebruiker (pc of ander elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om op de Website te browsen), wat kan resulteren door het ontbreken van adequate online beveiliging, codering, antivirussoftware of spyware die de gebruiker per ongeluk op zijn / haar apparaat heeft geïnstalleerd.

Om bepaalde functies van de Website of de inhoud ervan te gebruiken, kan de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord te behouden en de Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten, hetzij door de Gebruiker of door derden, die plaatsvinden onder de gebruikersnaam of het wachtwoord van de Gebruiker en binnen het gebruikersaccount.

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van de Gebruiker of enige andere inbreuk op de beveiliging. Om te helpen beschermen tegen ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik, kan de gebruiker aan het einde van elke sessie uitloggen waarvoor de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker vereist zijn.

De Aanbieder zal alle goederen in goede orde aan het leveringsbedrijf leveren. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van goederen die aankomen op het door de Gebruiker gekozen afleveradres.

Het leveren van goederen en diensten is afhankelijk van beschikbaarheid. In geval van niet beschikbaarheid zal de Aanbieder de klant binnen 30 dagen volledig vergoeden. Bij annulering van bestellingen door de Gebruiker wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren waarvoor de betaling al is ontvangen. Dit kan gebeuren als de voorraad onvoldoende is of als de kwaliteit van de bestelde goederen niet voldoet aan de normen van de Aanbieder. Indien de Aanbieder van dit recht gebruik maakt, ontvangt de Gebruiker een volledige terugbetaling zonder aftrek.

 

Herroepingsrecht

Als Gebruiker kan je je tot 14 dagen na de levering te bedenken, zonder daarvoor een reden op te geven. Het volstaat dat de Gebruiker dit binnen die termijn schriftelijk (of via mail) laat weten. Gebruik hiervoor dit modelformulier en stuur het product terug, ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking, anders geldt dit herroepingsrecht niet. Zodra de Aanbieder het product terug ontvangen heeft, zal deze binnen de 14 dagen de totale kost (dus inclusief verzendkosten) terugbetalen.

 

Bijwerken van deze Algemene Voorwaarden

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze gedeelten of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht nadat dergelijke wijzigingen op deze Website zijn geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze Algemene Voorwaarden op de Website regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. Het verdere gebruik van deze Website door de Gebruiker na het plaatsen van wijzigingen of updates, wordt beschouwd als aanvaarding door de Gebruiker om zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden, inclusief dergelijke wijzigingen of updates.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De Aanbieder verstrekt bepaalde informatie op de website. Alle huidige of toekomstige inhoud die wordt weergegeven op deze Website, wordt geleverd door de Aanbieder, zijn gelieerde ondernemingen en / of een dochteronderneming, of enige andere eigenaren van dergelijke inhoud, en omvat maar is niet beperkt tot literaire werken, artistieke werken, geluidsopnamen, cinematografie films, geluids- en televisie-uitzendingen, programma-dragende signalen, gepubliceerde edities en computerprogramma's (de inhoud).

Al deze eigendomsrechten en de samenstelling van de eigendomsrechten zijn auteursrechtelijk beschermd door de Aanbieder, zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, of enige andere derde-eigenaar van dergelijke rechten (de Eigenaren), en wordt beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Website, de inhoud of producten en / of diensten die via de Website worden aangeboden. Alle rechten op en aan de inhoud zijn gereserveerd en worden bewaard door de Eigenaars. Behalve zoals gespecificeerd in deze Algemene voorwaarden, wordt aan de Gebruiker geen licentie of enig ander recht verleend, waaronder zonder beperking op grond van auteursrecht, handelsmerk, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten in of op de inhoud.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De Website en alle inhoud op de Website, inclusief alle huidige of toekomstige aanbiedingen van producten of diensten, worden geleverd op een "as-is" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Eigenaren geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Noch de Aanbieder, noch enige holdingmaatschappij, gelieerde of dochteronderneming van de Aanbieder, zal verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte speciale, voortvloeiende of andere schade, van welke aard dan ook, die geleden of opgelopen is met betrekking tot het gebruik van, of het onvermogen tot toegang tot of gebruik van de inhoud of de Website of enige functionaliteit daarvan, of van een gekoppelde website, zelfs als de Aanbieder hiervan uitdrukkelijk op de hoogte wordt gebracht.

De Aanbieder, zijn holdingmaatschappij, gelieerde onderneming of dochteronderneming verlenen evenmin garanties, waarborgen of verbintenissen met betrekking tot de producten die op de Website worden verkocht, hun werkzaamheid, resultaten of andere eigenschappen. Het gebruik van producten, zelfs in strikte naleving van de gebruiksrichtlijnen, zal verschillende resultaten bij verschillende personen realiseren en de aanbieder kan niet dezelfde voorspelling voorspellen, goedkeuren of garanderen bij elke toepassing van zijn producten. De Aanbieder noch enige holdingmaatschappij, gelieerde of dochteronderneming van de Aanbieder, kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte speciale, gevolg- of andere schade, van welke aard dan ook, die geleden of opgelopen is met betrekking tot het gebruik van een product dat op de Website is gekocht.

 

Privacy: informeel surfen

De Gebruiker kan de Website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. De servers van de Website zullen in dergelijke gevallen het IP-adres van de computer van de Gebruiker verzamelen, maar niet het e-mailadres of andere onderscheidende informatie. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd op de Website, bekeken pagina's, enz. te meten. De Aanbieder gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te bepalen en om de inhoud daarop te verbeteren. De Aanbieder neemt geen verplichting op zich om deze informatie te beschermen en mag deze informatie zonder beperking kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken.

 

Keuze van de wet

De Website wordt gecontroleerd, bediend en beheerd door de Aanbieder vanuit België. Als de Gebruiker deze Website bezoekt vanuit locaties buiten België, is die Gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle op dat moment op de Gebruiker van toepassing zijnde wetten en wordt de Aanbieder hierbij door de Gebruiker gevrijwaard van alle aansprakelijkheid, hoe dan ook, van de overtreding door de Gebruiker van de wetten die hierop van toepassing zijn.

Op deze Algemene Voorwaarden is de wetgeving van België van toepassing en de Gebruiker stemt in met de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde, in geval van geschillen. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden opgesplitst in de minimaal toegestane mate om uitvoering te geven aan de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden en de rest van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing met volledige kracht en effect. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de inhoud en deze Website.